Socialpædagogisk døgninstitution for udsatte unge i alderen 14 - 18 år.

Målsætning og samarbejde om den unge

Målsætning for den unge

Inden den unge flytter ind beskriver sagsbehandler opgaven overfor Allégården. Herefter afholdes der møde på Allégården med deltagelse af den unge, familien, sagsbehandler samt socialrådgiver og andet personale fra Allégården. Med udgangspunkt i opgaven, myndighedshandleplanen samt den unges og familiens ønsker til forandring og udvikling fastsættes der i fællesskab mål for, hvad der skal ske eller arbejdes med under opholdet.

Opfølgning på de fastsatte mål.

Efter 3 måneder og herefter hvert halve år, afholdes der statusmøde med sagsbehandler, hvor målsætningerne evalueres og evt. revideres. Undervejs i forløbet samarbejder den unge og kontaktpædagogen om, hvordan der arbejdes hen i mod målene - såsom hvad den unge skal gøre, og hvad Allégården og evt. andre skal gøre. Netværkspersoner kan inddrages. Samarbejdet om målene sker i samtaler mellem kontaktpædagogen og den unge.

På afdelingsmøder gennemgår medarbejderne løbende den unges udvikling og der lægges en plan (Metodeplan) for, hvordan medarbejderne arbejder med de aftalte mål.

Ved udredningsopgaver laves der en plan for udredningen(link) - dels en pædagogisk plan og dels en plan for udredningssamtaler. Samtalerne kan udover den unge indbefatte samtaler med familiemedlemmer, netværkspersoner samt samarbejdspartnere. Processen dokumenteres løbende i vores interne kommunikationssystem Bosted. Resultaterne i forhold til målopfyldelsen beskrives i status- og udredningsrapporter til sagsbehandler forud for de aftalte statusmøder.

Samarbejdsrelationer

Vi har et tæt samarbejde med de skoler og uddannelsesinstitutioner, som de unge går på. Især samarbejder vi tæt med det lokale skoletilbud Nylandsvejens Skole, modtageklassen på Skolen på Bülowsvej samt VUF.

Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med forældre, værger, eksterne støtte-kontaktpersoner samt med andre netværkspersoner og instanser som er inde i den unge liv, f.eks. læger, psykiatere, UU-vejledningen, misbrugskonsulenter (FKRC), kriminalforsorgen m.fl.

Samarbejdet med forældre og familie tillægger vi særlig stor værdi. Samarbejdet aftales individuelt med den enkelte familie. Sagsbehandlere orienteres løbende og ofte, dels via telefon, og dels via udredningsrapporten, statusrapporter og møder.